Общи условия за пазаруване

чрез електронен магазин www.lavandabg.com

 

Настоящите Общи условия (ОУ) са изготвени и приети на основание Закона за електронната търговия (ЗЕТ), Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Търговския закон (ТЗ), Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и Съвета за електронната търговия и приложимото българско законодателство.

 

Настоящите ОУ са общодостъпни чрез сайта www.lavandabg.com и се предоставят на клиентите по начин, който позволява, както тяхното съхраняване, така и тяхното и възпроизвеждане.

 

ПРЕДМЕТ

 

1. Настоящите ОУ уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия по смисъла на ЗЕТ, между доставчика на услуги на информационното общество "ЛАВАНДА - 72" ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 205712199, със седалище и адрес на управление в гр.Карлово ул.Васил Левски 26 наричан по-долу за краткост „Търговеца“, от една страна, и Получателя/ите на услуги, наричани по-долу „Потребители“, които услуги се предоставят чрез електронен магазин www.lavandabg.com, наричан по-долу за краткост „Електронния магазин“.

2. Настоящите ОУ са обвързващи за всички Потребители. С натискането на бутона „Плати” Потребителят приема изцяло настоящите ОУ и се задължава да ги спазва.

 

ИНФOPМAЦИЯ CЪГЛACНO ЗЕТ И ЗЗП

 

3. Информация съгласно ЗЕТ и ЗЗК:

·       Наименование на Търговеца: "ЛАВАНДА - 72" ЕООД

·       Седалище и адрес на управление:гр.Карлово ул.Васил Левски 26 

·       Адрес за упражняване на дейността:гр.Карлово ул.Васил Левски 26 

·       Данни за кореспонденция: гр.Карлово ул.Васил Левски 26 , е-mail: Lavandabgart@gmail.com

·       Вписване в публични регистри: ЕИК 205712199; 

·       Надзорни органи:

 

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.: 02/91-53-518; E-mail: kzld@cpdp.bg; Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София1000, пл."Славейков" № 4А, ет. 3, 4 и 6

тел.: 02/980-25-24; факс: 02/988-42-18; гореща линия: 0700 111 22;

E-mail:info@kzp.bg; Уеб сайт: www.kzp.bg  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

 

4. Електронният магазин e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.lavandabg.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Електронния магазин стоки, включително:

·       Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Електронния магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

·       Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Електронния магазин чрез интерфейса на страницата на Електронния магазин, достъпна в Интернет;

·       Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Електронния магазин;

·       Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Електронния магазин, съгласно поддържаните от Електронния магазин начини на плащане;

·       Да получават информация за нови стоки, предлагани от Електронния магазин;

·       Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

·       Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на Електронния магазин в Интернет.

5. По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки, Търговецът се задължава да достави и да прехвърли на Потребителя собствеността на определените от него на страницата на Електронния магазин стоки.

6. Потребителите заплащат на Търговеца възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на страницата Електронния магазин и настоящите ОУ.

7. Търговецът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени на страницата на Електронния магазин и съгласно настоящите ОУ.

 

РЕГИСТРАЦИЯ

 

8. За да могат да поръчват предлаганите на страницата на Електронния магазин стоки, Потребителите могат или да се регистрират, или да извършат покупка и без регистрация. Регистрацията не е задължителна за пазаруване чрез Електронния магазин.

9. Потребителят попълва форма, в която посочва коректни данни, както и валиден адрес на постоянно установяване, телефонен номер и e-mail адрес.

 

СТОКИ И ЦЕНИ 

 

10. Електронния магазин предлага богата гама от цветя, кошници, кутии, саксии и подаръци и др.

11. За всяка стока са посочени цената и основните характеристики.

12. Цените на стоките, обявени на страницата на Електронния магазин са валидни само за покупка чрез Електронния магазин.

13. Всички цени, публикувани на страницата на Електронния магазин, са посочени в български лева (BGN) и включват ДДС в размер на 20% съгласно българското законодателство.

14. . Търговецът си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките.

15. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.

16. Търговецът не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.

17. Търговецът си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им.

 

PAБOТНO ВPEМE

 

18. Електронният магазин paбoти 24 часа на ден, 365 дни в годината.

 

ПОРЪЧКИ

 

19. Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на страницата на Електронния магазин.

20. Поръчката на стоки чрез страницата на Електронния магазин предвижда задължение за Потребителя да извърши плащане на поръчаните стоки по някой от посочените в настоящите ОУ начини. 

21. При извършване на поръчка на страницата на Електронния магазин, Потребителят влиза в договорни отношения с Търговеца.

22. Поръчката през страницата на Електронния магазин се състои от следните основни етапи:

Избор на желаната стока от категориите и подкатегориите на страницата на Електронния магазин;
Попълване на формуляр с данните за доставка – три имена, адрес, телефон за връзка, e-mail;
Избор на начин на плащане;
Изразяване на съгласие с Общите условия и потвърждаването на поръчката чрез натискането на бутона „Плати“; и

23. С натискане на бутона „Плати“, Потребителят се съгласява да закупи съответните стоки при условията на настоящите ОУ. 

24. Потребителят може да разглежда и променя текущия списък със стоките, по всяко време, преди потвърждение на поръчката.

25. Потребителят, има възможност да установи и поправи грешки, допуснати при въвеждане на информацията във всеки един момент, преди потвърждаване на поръчката.

26. Потребителят може да определя количеството на стоките от един и същ вид.

27. В отговор на подадената заявка за доставка Търговецът изпраща автоматично по електронен път копие от направената от Потребителя поръчка. Това представлява потвърждение, че на направената от Потребителя заявка за доставка е даден автоматично номер.

28. След това, Търговецът изпраща потвърждение на поръчката на подадения от Потребителя адрес на електронна поща. С получаване на това потвърждение договорът за продажба от разстояние се счита за сключен.

29. Търговецът има правото, чрез уведомление до Потребителя, да откаже изпълнението на поръчката в случай на допуснати технически грешки в публикуваната информация на страницата на Електронния магазин, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, или при изчерпана наличност от поръчаните стоки. В този случай Търговецът възстановява на Потребителя сумите, заплатении от Потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

30. Поръчките се реализират по реда на тяхното постъпване.

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

31. Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:

Плащане при доставка („наложен платеж“);

32. При Плащане при доставка („наложен платеж“) Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката, пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката.  Доказателство за извършване на плащането на куриера е товарителницата, която придружава пратката.

ДОСТАВКА

 

36. Електронният магазин доставя стоки само на територията на Република България.

37. Срокът за доставяне на стоки, поръчани чрез Електронния магазин, на територията на гр. Карлово се определя от Потребителя, чрез избор при попълването на данните за поръчката като минималният срок е 6 (шест) часа, при условие че поръчката е направена между 8.00 и 15.00 часа. Срокът да доставяне на стоки, в останалите градове в Република България е 24 часа, при условие че поръчката е направена преди 15.00 на предходния ден.

38. Търговецът не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера и/или на посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от Търговеца обстоятелства.

39. Потребителят получава стоката от служител на куриерската компания, с която Търговецът е сключил договор.

40. Потребителят е длъжен да провери съдържанието на пратката преди да заплати дължимата сума по „Наложен платеж”.

41. При констатиране на липси и/или явни недостатъци - външни видими дефекти - повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно, както и да уведоми Търговеца . Ако протокол не бъде подписан се приема, че пратката е приета от Потребителя без забележки и съответно последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и няма да бъдат удовлетворявани.

42. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

43. В случай че Потребителят не бъде открит на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

44. Съгласно чл. 50 от ЗЗП Потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя или, когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, е приел последната стока.

 

ПРАВО НА ОТКАЗ

 

45. Потребителят има право да се откаже от договора и да върне закупена от него стока от Електронния магазин без да посочва причини за това в срок от 14 (четиринадесет) дни от доставката.

46. В случай на връщане на стока Потребителят е длъжен да уведоми Търговеца за своето име, географски адрес и ако има такива: телефонен номер, факс и електронен адрес, както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

47. За да спази срока за отказ от договора Потребителят е достатъчно да изпрати съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

48. Търговецът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Търговеца), без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

49. Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато Потребителят не представи доказателства, че е изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

50. Потребителят е длъжен да изпрати или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който е информирал Търговеца за отказа си от настоящия договор.

51. Разходите за доставка на върнатата стока са за сметка на Потребителя.

52. Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

53. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора се носи от Потребителя.

54. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху Търговеца, с получаването на стоката от Търговеца.

55. В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на Търговеца стоката в срок от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който е информирал Търговеца за отказа си от настоящия договор, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като Търговецът се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя суми.

56. Разпоредбите за правото на отказ на Потребителя от договора не се прилагат за договори:

За доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
За доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

 

ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

 

57. Търговска гаранция е всяко задължение, поето от Търговеца или производителя към Потребителя в допълнение към неговото задължение по ЗЗП да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

58. В случай на закупуване на стоки, за които производителят е предоставил търговска гаранция, ведно с гаранционна карта, Потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия в доставената стока в сроковете и при условията, посочени от производителя в гаранционна карта, придружаваща стоката.

 

РЕКЛАМАЦИИ

 

59. Рекламацията се предявява пред Търговеца или пред упълномощено от него лице.

60. Рекламацията се подава устно или писмено.

61. При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

62. При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

·                Касова бележка или фактура;

·                Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

·                Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

63. Рекламациите на Потребителите се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на ЗЗП.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

 

64. Търговецът събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

65. На страницата на Електронния магазин се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното.

66. Търговецът гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.

67. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Търговеца за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с приложимото действащо законодателство.

68. Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя/ите на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация, е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

69. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп дособствените си лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на Търговеца при използване на страницата на Електронния магазин, както и за целите на извършване на поправка в предоставените лични данни.

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

70. В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, Търговецът има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.

71. Търговецът не носи отговорност за щeти, претърпени от Потребителите, в резултат от нeвъзмoжнocт дa ce изпoлзвa чacт или цялaтa cиcтeмa на Електронния магазин пopaди тexничecĸи пpичини.

72. Търговецът не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в  съдържанието на страници, към които има връзки и/или препратки от страницата на Електронния магазин.

73. Настоящите ОУ влизат в сила от деня на тяхното публикуване на страницата на Електронния магазин и са валидни за неопределено време.

74. Настоящите ОУ могат да бъдат изменяни и/или допълвани от Търговеца по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите.

75. Всякакви промени на ОУ влизат в сила от датата на тяхната публикация на страницата на Електронния магазин.

76. Търговецът не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на страницата на Електронния магазин ОУ.

77. Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от Потребителите на Електронния магазин е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Търговеца и съответния Потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.