ДОСТАВКА

 

36. Електронният магазин доставя стоки само на територията на Република България.

37. Срокът за доставяне на стоки, поръчани чрез Електронния магазин, на територията на гр. Карлово се определя от Потребителя, чрез избор при попълването на данните за поръчката като минималният срок е 6 (шест) часа, при условие че поръчката е направена между 8.00 и 15.00 часа. Срокът да доставяне на стоки, в останалите градове в Република България е 24 часа, при условие че поръчката е направена преди 15.00 на предходния ден.

38. Търговецът не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера и/или на посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от Търговеца обстоятелства.

39. Потребителят получава стоката от служител на куриерската компания, с която Търговецът е сключил договор.

40. Потребителят е длъжен да провери съдържанието на пратката преди да заплати дължимата сума по „Наложен платеж”.

41. При констатиране на липси и/или явни недостатъци - външни видими дефекти - повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно, както и да уведоми Търговеца . Ако протокол не бъде подписан се приема, че пратката е приета от Потребителя без забележки и съответно последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и няма да бъдат удовлетворявани.

42. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

43. В случай че Потребителят не бъде открит на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

44. Съгласно чл. 50 от ЗЗП Потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя или, когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, е приел последната стока.

 

ПРАВО НА ОТКАЗ

 

45. Потребителят има право да се откаже от договора и да върне закупена от него стока от Електронния магазин без да посочва причини за това в срок от 14 (четиринадесет) дни от доставката.

46. В случай на връщане на стока Потребителят е длъжен да уведоми Търговеца за своето име, географски адрес и ако има такива: телефонен номер, факс и електронен адрес, както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

47. За да спази срока за отказ от договора Потребителят е достатъчно да изпрати съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

48. Търговецът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Търговеца), без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

49. Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато Потребителят не представи доказателства, че е изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

50. Потребителят е длъжен да изпрати или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който е информирал Търговеца за отказа си от настоящия договор.

51. Разходите за доставка на върнатата стока са за сметка на Потребителя.

52. Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

53. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора се носи от Потребителя.

54. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху Търговеца, с получаването на стоката от Търговеца.

55. В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на Търговеца стоката в срок от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който е информирал Търговеца за отказа си от настоящия договор, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като Търговецът се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя суми.

56. Разпоредбите за правото на отказ на Потребителя от договора не се прилагат за договори:

За доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
За доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.